Bestyrelsesmøde 3. april 2017

Beslutningsreferat

Tilstede:            Aja, Ib, Johnny, Carsten og Jesper
Referent:          Jesper

Agenda:

 1. Opfølgning på generalforsamling
  •  Referater
  • Beslutninger
 2. Opkrævninger mm.
 3. Veje / planer for 2017
  • Byggeri på Olesvej
 4. Møderække for resten af året.
 5. Eventuelt

 1. Opfølgning på generalforsamling
  • Referater
   Referat fra generalforsamling er færdigt og Johnny publicerer på hjemmeside
  • Beslutninger
   Træer ved Hasselvej 16 – beskæres. Jesper kontakter Bøj Petersen og de melder til Carsten næste gang de er i området.
 2. Opkrævninger
  • Alle opkrævninger er udsendt – flere parceller har efterfølgende tilmeldt sig til elektronisk kommunikation. Status på betalinger tilgår
 3. Veje / planer for 2017
  • Byggeri på Olesvej
   Der har været afholdt vejsyn, og bestyrelsen gør ikke mere ved dette
  • Andre
   En parcel (Egesvinget 32) har ytret ønske omkring ændring af indkørsel til en anden vej, bestyrelsen har meddelt at vi ikke stiller os til hinder for dette – men at der skal tages kontakt til vejejer.
  • Bestyrelsen undersøger muligheden for etablering af ubetinget vigepligt fra sidevej mod Blodhøjvej. Der tages kontakt til kommunen ang. dette.
 4. Møderække for resten året:
  • Johnny og Carsten laver skabelon til vejsyn
  • Vejsyn afholdes – Søndag d. 11. Juni – Mødested Ib, Vinkelhagen 6, kl. 10.00
  • Opfølgning vejsyn – afholdes 2 – 3 uger efter vejsyn (Ib og Carsten)
  • Næste møde tirsdag d. 15. august – Møllehaven 12A (mødet forlænges evt. aht. Uddannelse i Foreninglet).
  • Efterfølgende møde tirsdag d. 10. oktober – Bøgevej 12 hos Jesper Krogh
 5. Eventuelt
  • Mail sendes til kommunen ang. godkendelse af vedtægter

Forslag – Generalforsamling: Træer bag Hasselvej 16 og 18

Hej

Vi ønsker at få beskåret eller fældet de to store poppel træer bag Hasselvej 16, da træerne er blevet så store at deres grene hænger ind over vores grund, samt at de i foråret sviner så kraftigt at vi må fjerner flere trailer fulde blomster ranker, der er nedfaldet i vores gård.

 

Billedresultat for sner med frø

 

Er der planer om at beskære området bag Hasselvej 18, så det kommer til at fremstå lige så pænt som resten af det grønne område langs stien bag Hasselvej ?


Vi kommer til generalforsamlingen.

 Med venlig hilsen

Jon og Tine Sparre

Hasselvej 16.

Generalforsamling 2017

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Jyllingelund.

Søndag d. 5. marts 2017, kl. 10.00 – 12.00 på Hotel Søfryd

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Budget – herunder fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdt for 2016 på 1.250 per parcel

6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter, jvnf. §5 Stk.3

7. Eventuelt

I henhold til vedtægternes §11, Stk. 2 skal forslag fra medlemmer være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså senest lørdag den 25. februar. Forslag bedes sendt per e-mail til formand@jyllingelund.dk – eller afleveret på Bøgevej 12.

I henhold til vedtægternes §5, Stk. 3, Vælges i ulige år formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant, alle for en toårig periode. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmerne Carsten Rishøj og Ib Christensen modtager genvalg. Formanden Jesper Krogh modtager ligeledes også genvalg.

Bestyrelsens har ingen forslag til drøftelse på generalforsamlingen.

Såfremt, at du ønsker, at deltage på generalforsamlingen beder vi dig fremsende følgende information til formand@jyllingelund.dk:

* Navn

* Adresse

* Antal deltagere

Såfremt, at du ikke ønsker, at benytte e-mail til dette bedes du aflevere en seddel hos Formanden på Bøgevej 12.

eller tilmelde dig via linket herunder

Fastelavn 2017

Traditionen tro vil Grundejerforeningen Jyllingelund gerne invitere foreningens børn, forældre og bedsteforældre til tøndeslagning.

Søndag d. 26. februar 2017, kl. 10.00
Tøndeslagningen holdes i bunden af Blodhøjvej – ved nr. 25/27. Med præmier til:
Kattekonge og Kattedronning
(I aldersklasserne 0-5, 6-11, 12-18 og +18
Der er godtepose til børnene, og der serveres varm kakao og fastelavnsboller.

Vel mødt

Tilmelding via linket herunder – Senest mandag den 20. !